Nasz sklep korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze sklepu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.

zamknij

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

 2. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 3. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową sprzedaży Konsument może:

 1. złożyć reklamację - poprzez przesłanie reklamacji na adres elektroniczny Sprzedawcy: biuro@spiritsluxury.com, w formie pisemnej przesyłając reklamację na adres biura stacjonarnego "SPIRITS LUXURY” (rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”) lub złożyć osobiście w biura w godzinach jego otwarcia oraz

 2. dostarczyć osobiście lub wysłać reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy na adres biura stacjonarnego "SPIRITS LUXURY” ul. KOLEJOWA, nr 37/39, WARSZAWA, 01-210 (rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”), z zastrzeżeniem, iż koszt ten nie powinien przekraczać średnich cen rynkowych dostępnych za usługi tego typu w kraju siedziby Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 3 powyżej, niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową sprzedaży Sprzedawca jest obowiązany na swój koszt wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Termin ten wynosi do 14 dni. 

 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch lat) od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru przez Sprzedawcę.

 4. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:

a)     żądać wymiany Towaru na wolny od wad,

b)     żądać usunięcia wady,

c)     żądać obniżenia ceny,

d)     odstąpić od umowy o ile wada jest istotna.

 1. Zaleca się Konsumentowi odsyłającemu reklamowany Towar, aby przesyłajac reklamację wskazał dane reklamującego np. imię i nazwisko/firmę, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego, a także załączyć dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy: paragon, fakturę lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu, aby Sprzedawca mógł rozpatrzyć reklamację jak najszybciej. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego lub faktury.

 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Konsument może uzyskać pomoc kontaktując się z Infolinią "SPIRITS LUXURY”. 

 3. Zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie witryny internetowej https://spiritsluxury.com/